Продължавайки да разглеждате сайта се съгласявате с използването на бисквитки от нас и нашите партньори. Повече информация.
Затвори

Условия за използване на TARRLY.BG

Последна редакция и в сила от 28 Юни 2019

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "TARRLY.BG” наричан по-долу Сайта от една страна, и Потребителите на Сайта, наричани по-долу Потребители от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Услуги

Чл. 1. Сайта предоставя на потребителите единствено достъп до платформата. Сайта не осъществява контрол върху качеството на услугите, предлагани от потребителите чрез платформата, нито предоставя гаранция за изпълнението и/или качеството на тези услуги. Сайта не съдейства по никакъв начин на потребителите при предлаганите от тях услуги и не се явява посредник при извършваната от тях дейност.

Чл. 2. Сайта не носи отговорност за вреди, понесени от потребители на платформата в следствие на незаконосъобразни действия на други потребители. Всякакви спорове, възникнали между потребителите на платформата във връзка с договорени и/или изпълнени от тях услуги, следва да бъдат решавани единствено помежду им

Чл. 3. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги по всяко време и без предупреждение ако счете това за необходимо. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Изменение на общите условия

Чл. 4. Сайта се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта посредством формата за контакт в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 6. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

Чл. 7. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Защита на личните данни
Цели

Сайта събира и използва информацията за целите на:

Сайта обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и Сайта договор.

Права на потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или . защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Задължения на администратора на лични данни

Администраторът на лични данни има следните задължения:

Политика за „бисквитки“
Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта.

Как се използват „бисквитки“ на Сайта?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?